خوش آمدید  Quantum Theta Healing به

  بازگشت به زندکی گذشته و استاد در هیپنوتیرم درمانی  

  

هیپنوتیزم درمانی یک حالت خلسه ذهنی است که دراین حالت افراد افزایش توجه، تمرکز و پیشنهاد پذیری بیشتری را تجربه می کنند. هیپنوتیزم را به عنوان یک حالت خواب مانند می شود توصیف کرد. افرادی که در حالت هیپنوتیزم هستند غالباً خواب   

آلود به نظر می رسند اما در حقیقت آن ها بیش از حد آگاهی 

دارند

هیپنوتیزم یک گزینه درمانی است که می تواند به شما در مقابله و درمان شرایط مختلف کمک کند. وقتی حالت هیپنوتیزم هستید احساس آرامش و تمرکزبیشتری می کنید و توجه شما به سمت داخل معطوف می شود. سپس شما تاثیرپذیری بیشتری برای ایجاد تغییرات سالم در ادراکات، احساسات، خاطرات، افکار یا رفتار خود دارید

قدرت هیپنوتیزم می تواند ترس را درمان کند ، اضطراب را کاهش دهد و باعث خواب بهتر، تغییرمثبت در رفتار، کمک به ترک سیگار و بسیاری موارد دیگر کند